"اتاقهای هتل آپارتمان صبوری" (ترجمه نشده)


رزرو غرفه 101 هتل آپارتمان صبوری

غرفه 101 هتل آپارتمان صبوری

شقه 65 متر دور الاول 5 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین و اضافه الی مبلغ الغرف60000 تومان امکانات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + فرنجی متنقل فی الحال الاقامه فی الفندق مابین 4 الی 7 لیالی العشاء مجانا العشاء عباره عن کباب – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق قیمه – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو غرفه 102 هتل آپارتمان صبوری

غرفه 102 هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر سریرین مزدوج فی غرفتین منفصلات بل اضافه الی کنبه تتسع لشخص واحد بمبلغ60000 تومان امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید – Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان و فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الااقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو Room 103 هتل آپارتمان صبوری

Room 103 هتل آپارتمان صبوریشقه 65 متر
سریر مزدوج فی غرفه النوم + سریرین منفرد

امکانیات الغرفه
ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید

Hoteling
فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان و فرشاه اسنان

خدمات الفندق :
خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت

فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی

العشاء یتضمن هذه الماکولات
کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی
لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو ROOM 104 هتل آپارتمان صبوری

ROOM 104 هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو ROOM105 هتل آپارتمان صبوری

ROOM105 هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو Room 106 هتل آپارتمان صبوری

Room 106 هتل آپارتمان صبوریشقه 55 متر
الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه

امکانیات الغرفه
ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید
حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل

Hoteling
فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان

خدمات الفندق :
خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت

فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی

العشاء یتضمن هذه الماکولات
کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی

لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو ROOM  107 هتل آپارتمان صبوری

ROOM 107 هتل آپارتمان صبوری

شقه 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 60000تومان اضافی حمام عربی + حمام فرنجی متنقل امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو ROOM108 هتل آپارتمان صبوری

ROOM108 هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو Room 109 هتل آپارتمان صبوری

Room 109 هتل آپارتمان صبوریشقه 65 متر

سریر مزدوج فی غرفه النوم و سریرین منفرد فی الصاله

شقه نظام ملکی

امکانیات الغرفه
ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید
حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 42 اینتش – امکانات مکتبیه کامله

Hoteling
فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان

خدمات الفندق :
خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت

فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی

العشاء یتضمن هذه الماکولات
کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی

لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو Room 110 هتل آپارتمان صبوری

Room 110 هتل آپارتمان صبوریشقه 55 متر

الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه

امکانیات الغرفه
ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید
حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 32 اینتش – امکانات مکتبیه کامله


Hoteling
فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان

خدمات الفندق :
خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت

فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی

العشاء یتضمن هذه الماکولات
کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی

لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)

رزرو ROOM 112 هتل آپارتمان صبوری

ROOM 112 هتل آپارتمان صبوری


شقه 40 متر خاصه

سریر مزدوج


امکانیات الغرفه
ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید
حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 2 اینتش – امکانات مکتبیه کامله

Hoteling
فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان

خدمات الفندق :
خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت

فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی

العشاء یتضمن هذه الماکولات
کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی

لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 0 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

"قیمت با تخفیف" (ترجمه نشده): "ریال" (ترجمه نشده)

"توضیحات بیشتر و رزرو" (ترجمه نشده)