اتاقهای هتل آپارتمان صبوری


رزرو غرفه  لشخصین سریر مزدوج هتل آپارتمان صبوری

غرفه لشخصین سریر مزدوج هتل آپارتمان صبوری

سریر مزدوج + کنبه لشخص اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4100000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
8120000 تومان
4100000 تومان
يکشنبه(14000503)
8120000 تومان
4100000 تومان
دوشنبه(14000504)
8120000 تومان
4100000 تومان
سه شنبه(14000505)
8120000 تومان
4100000 تومان
چهارشنبه(14000506)
8120000 تومان
4100000 تومان
پنج شنبه(14000507)
8120000 تومان
4100000 تومان
جمعه(14000508)
8120000 تومان
4100000 تومان
رزرو غرفه 35 متر شخصین سریرین منفردین/مزدوج  VIP هتل آپارتمان صبوری

غرفه 35 متر شخصین سریرین منفردین/مزدوج VIP هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 5430000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
8120000 تومان
5430000 تومان
يکشنبه(14000503)
8120000 تومان
5430000 تومان
دوشنبه(14000504)
8120000 تومان
5430000 تومان
سه شنبه(14000505)
8120000 تومان
5430000 تومان
چهارشنبه(14000506)
8120000 تومان
5430000 تومان
پنج شنبه(14000507)
8120000 تومان
5430000 تومان
جمعه(14000508)
8120000 تومان
5430000 تومان
رزرو جناح 40 متر خاص -   3 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 40 متر خاص - 3 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 6700000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
9570000 تومان
6700000 تومان
يکشنبه(14000503)
9570000 تومان
6700000 تومان
دوشنبه(14000504)
9570000 تومان
6700000 تومان
سه شنبه(14000505)
9570000 تومان
6700000 تومان
چهارشنبه(14000506)
9570000 تومان
6700000 تومان
پنج شنبه(14000507)
9570000 تومان
6700000 تومان
جمعه(14000508)
9570000 تومان
6700000 تومان
رزرو جناح  55 متر 3 اشخاص نوع B هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 3 اشخاص نوع B هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 7810000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
9570000 تومان
7810000 تومان
يکشنبه(14000503)
9570000 تومان
7810000 تومان
دوشنبه(14000504)
9570000 تومان
7810000 تومان
سه شنبه(14000505)
9570000 تومان
7810000 تومان
چهارشنبه(14000506)
9570000 تومان
7810000 تومان
پنج شنبه(14000507)
9570000 تومان
7810000 تومان
جمعه(14000508)
9570000 تومان
7810000 تومان
رزرو جناح 55 متر 4 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 4 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 8840000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
11000000 تومان
8840000 تومان
يکشنبه(14000503)
11000000 تومان
8840000 تومان
دوشنبه(14000504)
11000000 تومان
8840000 تومان
سه شنبه(14000505)
11000000 تومان
8840000 تومان
چهارشنبه(14000506)
11000000 تومان
8840000 تومان
پنج شنبه(14000507)
11000000 تومان
8840000 تومان
جمعه(14000508)
11000000 تومان
8840000 تومان
رزرو جناح 65 متر 4 اشخاص نوع A	 هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین مبلغ 900,000 ریال للشخص اضافی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 9000000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
11470000 تومان
9000000 تومان
يکشنبه(14000503)
11470000 تومان
9000000 تومان
دوشنبه(14000504)
11470000 تومان
9000000 تومان
سه شنبه(14000505)
11470000 تومان
9000000 تومان
چهارشنبه(14000506)
11470000 تومان
9000000 تومان
پنج شنبه(14000507)
11470000 تومان
9000000 تومان
جمعه(14000508)
11470000 تومان
9000000 تومان
رزرو جناح 65 متر 5 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر دور الاول 5 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین مبلغ 900,000 ریال للشخص اضافی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 10360000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
12470000 تومان
10360000 تومان
يکشنبه(14000503)
12470000 تومان
10360000 تومان
دوشنبه(14000504)
12470000 تومان
10360000 تومان
سه شنبه(14000505)
12470000 تومان
10360000 تومان
چهارشنبه(14000506)
12470000 تومان
10360000 تومان
پنج شنبه(14000507)
12470000 تومان
10360000 تومان
جمعه(14000508)
12470000 تومان
10360000 تومان
رزرو جناح 55 متر  3 نفره خاص  110 - نوع B	 هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 3 نفره خاص 110 - نوع B هتل آپارتمان صبوری

شقه 40 متر خاصه سریر مزدوج امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 2 اینتش – امکانات مکتبیه کامله Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 7930000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
9570000 تومان
7930000 تومان
يکشنبه(14000503)
9570000 تومان
7930000 تومان
دوشنبه(14000504)
9570000 تومان
7930000 تومان
سه شنبه(14000505)
9570000 تومان
7930000 تومان
چهارشنبه(14000506)
9570000 تومان
7930000 تومان
پنج شنبه(14000507)
9570000 تومان
7930000 تومان
جمعه(14000508)
9570000 تومان
7930000 تومان
رزرو جناح 55 متر4 اشخاص خاص  110 - نوع A	 هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر4 اشخاص خاص 110 - نوع A هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 32 اینتش – امکانات مکتبیه کامله Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 10560000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
12470000 تومان
10560000 تومان
يکشنبه(14000503)
12470000 تومان
10560000 تومان
دوشنبه(14000504)
12470000 تومان
10560000 تومان
سه شنبه(14000505)
12470000 تومان
10560000 تومان
چهارشنبه(14000506)
12470000 تومان
10560000 تومان
پنج شنبه(14000507)
12470000 تومان
10560000 تومان
جمعه(14000508)
12470000 تومان
10560000 تومان
رزرو جناح 65 متر خاص  109- نوع B هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر خاص 109- نوع B هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 11150000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
12470000 تومان
11150000 تومان
يکشنبه(14000503)
12470000 تومان
11150000 تومان
دوشنبه(14000504)
12470000 تومان
11150000 تومان
سه شنبه(14000505)
12470000 تومان
11150000 تومان
چهارشنبه(14000506)
12470000 تومان
11150000 تومان
پنج شنبه(14000507)
12470000 تومان
11150000 تومان
جمعه(14000508)
12470000 تومان
11150000 تومان
رزرو جناح65 متر خاص   109-  نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح65 متر خاص 109- نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 12100000 ریال

مشاهده و الحجز

شنبه(14000502)
14000000 تومان
12100000 تومان
يکشنبه(14000503)
14000000 تومان
12100000 تومان
دوشنبه(14000504)
14000000 تومان
12100000 تومان
سه شنبه(14000505)
14000000 تومان
12100000 تومان
چهارشنبه(14000506)
14000000 تومان
12100000 تومان
پنج شنبه(14000507)
14000000 تومان
12100000 تومان
جمعه(14000508)
14000000 تومان
12100000 تومان